Tari-dalana Toriteny Alahady 11 Jona 2017 (Alahadin’ny TRINITE)

Miarahaba antsika rehetra amin’ny anaran’i Jesosy Kristy Tompo. Indro atolotra anareo indray ny tari-dalana momba ny perikopa izay ho toriana manerana ny sahan’ny FLM amin’ny Alahadin’ny Trinite ho avy izao, 11 Jona 2017.

Jaona 15:12-16

Araka izay efa nambara tamintsika teto dia mizara roa mazava tsara ny taom-piangonana. Voalohany dia izay antsoina hoe “taonan’Andriamanitra”: manomboka ny Alahadin’ny Advento izany ka miafara amin’ny Pentekosta. Ny Asan’Andriamanitra izay marihin’ireo andro telo lehibe no banjinina amin’izany: ny fahatongavan’i Jesosy Kristy ho Olona tamin’ny Krismasy, ny fahafatesany sy fitsanganany tamin’ny maty tamin’ny Paska ary ny fanomezana ny Fanahy Masina tamin’ny Pentekosta. Manomboka amin’ny Alahadin’ny Trinite ka hatramin’ny Alahady farany manaraka ny Trinite kosa dia antsoina hoe “taonan’ny fiangonana”, ny fahavelomany sy ny asany vokatry ny fandraisany izany asan’Andriamanitra tao amin’ny taonan’Andriamanitra izany no banjinina.

Mifanaraka tsara amin’izany ary ny tenin’Andriamanitra izay anjarantsika amin’izao Alahadin’ny Trinite izao. Tohin’ny texte izay notoriana tamintsika tamin’ny Alahady Pentekosta teo izy ity. Ny fiombonan’ny mino amin’i Jesosy araka ny ohatry ny tena voaloboka sy ny sampany izay mirafitra aminy ny Jao. 15:1–11. Izany fiombonana izany dia hiteraka vokatra eo amin’ny fiainan’ny mino. Araka ny texte izay anjarantsika eto dia ny fitiavana izany vokatra izany. Mamerina indray izay nambaran’i Jesosy mahakasika ny identity maha mpianatra ny mpianatra (jereo Jao. 13:34–35) ny teniny eto momba ny fifankatiavana. Raha lazaina amin’ny fomba hafa izany dia izao:
– Ny fiombonan’ny mpianatra amin’i Jesosy (Jao.15:1–11) no itempon’izany fitiavana izany ao am-pony, ny fiombonan’ny mpianatra amin’i Jesosy no hahaizany hifankatia koa (15:15ff; ampit. 13:34–35). Fitiavana hahafoizana ny aina ho an’ny hafa tahaka ny fitiavan’i Jesosy koa izany. Mandrava ny efitra mampisaraka rehetra ary mahatonga ny mpifahavalo teo aloha ho mpisakaiza ankehitriny.
– Io fitiavana io koa no toy ny rihitra izay mampirafitra tsara izany fiombonana izany ary mahasarika koa ny hafa ho amin’izany fiombonana izany.
– Izany identity mahaizy azy ny mpianatra izany dia sady vavolombelon’ny fahavelomany ao amin’i Jesosy no antoky ny fahombiazany eo amin’ny mission izay ampanaovin’i Jesosy azy ireo mba hahatanteraka ny fitiavany izao tontolo izao (Jao.3:16).

Velona sy mamoa voa tsara araka an’Andriamanitra ny Fiangonana raha velona ao aminy izy sy ny Kristiana izay mandrafitra amin’ny alalan’ny Fanahiny Jesosy. Mahareta ary amin’ny firaisana amin’Ilay efa nandresy ny fahafatesana dia hahefa be amin’ny asa izay iantsoan’ny Tompo anao ianao. Amena!

 

(Nosoratan’i Raiamandreny Pastora Dr. Rafalimanana Jean De Dieu, Mpampianatra ao @ SALT Fianarantsoa)

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *