Tari-dalana Toriteny Alahady 21 mey 2017 (Alahady faha-5 manaraka ny PASKA)

Faly miarahaba antsika rehetra amin’ny anaran’i Jesosy Kristy Tompo. Indro atolotra anareo ny tari-dalana fohy momba ny perikopa izay ho toriana manerana ny sahan’ny FLM amin’ny Alahady 21 Mey 2017 ho avy izao (Alahady faha V manaraka ny Paska). Mirary soa daholo tompoko.

TEXTE : JAONA 17:18–23.

Vavaka izay nataon’i Jesosy ho an’ny Mpianany izay hanao ny asa misiona eto amin’izao tontolo izao ny texte teo aloha izay notoriana tamin’ny Alahady lasa teo (Jao. 17:9–17; ampit. and. 18). Ny hitehirizan’Andriamanitra azy ireo ao amin’ny fahamasinany, izany hoe, hotehirizin’Andriamanitra ao amin’izay efa nanavaozany azy ireo tao amin’i Jesosy sy ny fiaimpiainana vaovao mifanaraka amin’izany no nangatahany tamin’ny Ray. Mbola mifanohy amin’izany saingy ao amin’ity Jao. 17:18–23 ity dia mihitatra amin’ireo izay mino azy rehetra ny vavaka (and. 20).

Manana firafitra tahaka izao manaraka izao ity texte ity:

  1. Anamasinako ny Tenako, mba hanamasinan’ny fahamarinanao azy (and. 19)
  2. Mba ho iray ihany izy rehetra, tahaka anao Ray ato amiko, ary Izaho ao aminao, mba ho ao amintsika koa izy (and. 21a).
  3. Mba hinoan’izao tontolo izao fa Hianao no naniraka Ahy (and. 21b).

A1. Efa nomeko azy ny voninahitra izay nomenao ahy (and. 22a).

B1. Mba ho iray izy, tahaka ny maha iray antsika, Izaho ao aminao ary Ianao ato Amiko mba ho tanteraka iray izy (and. 22b–23a).

C1. Mba ho fantatr’izao tontolo izao fa Ianao efa naniraka Ahy sady efa tia azy tahaka ny nitiavanao Ahy (and. 23b).

Araka io firafitry ny texte io dia ny fiantraikan’ny mahaizy azy ireo, i.e., ny fiantraikan’ny fiombonan’izy ireo ao amin’ny Ray sy ny Zanaka noho ny asan’i Jesosy Kristy teo amin’ny hazofijaliana (ampit. A. and. 19 sy 22a) amin’izao tontolo izao izay anirahany azy no ivon’ny hafatra (ampit. C. and.21b sy 23b). Ny fahitan’izao tontolo izao ny fiantraikan’ny fitiavan’ Andriamanitra eo amin’ny fiainan’ny mino (ny maha IRAY azy, i.e., maha velona azy ao amin’i Kristy, B sy B1: and. 21a sy 22b-23a) no handresy lahatra koa an’izao tontolo izao ny amin’ny asa izay notanterahany ho azy tao amin’i Jesosy Kristy.

Araka izay efa voalaza teo ambony dia anisan’izay angatahan’i Jesosy ao anatin’ity vavaka ity isika mino Azy rehetra. Irahany any amin’izao tontolo izao koa ianao. Ianao ao amin’i Jesosy, tahaka Azy ao amin’ny Ray, no hahefanao ny iraka izay ampanaoviny anao any: izay toerana misy anao izay no haha fanasina sy fahazavan’izao tontolo izao anao. Mahareta ao amin’izany toerana efa nametrahany anao izany mba hahefanao be amin’ny iraka izay ampanaoviny anao.

Ho Azy Mpaniraka irery anie ny voninahitra. Amena!

(Nosoratan’i Raiamandreny Pastora Dr. Rafalimanana Jean De Dieu, Mpampianatra ao @ SALT Fianarantsoa)

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *