Tari-dalana Toriteny Alahady 27 Novambra 2016 (Alahady Voalohany amin’ny Advento)

Alahady voalohany amin’ny Advento: (Perikopa faha-II). Jer. 33: 14-18; Leksiona Apok. 3: 20-22; Filazantsara, Mat. 21: 1-9; Toriteny: Jao. 18: 33-37. Fetin’ny velon’Aina!

Tari-dresaka ihany izao ataoko izao fa tsy fampianarana feno. Ny Pastora sy ny isa-piangonana no hameno izany fampianarana izany, araka ny fitarihan’ny Fanahy Masina azy.

Miaina ny Advento ny fiangonana mandritra ny iray volana manomboka eto, mialoha ny Krismasy. Amin’izany, ny Advento dia itaoman’ny Fanahy Masina antsika hiandry amin’ny fanantenana ny fisehoan’i Jesosy Kristy, Ilay Tompo sy Mpanjaka hitondra fanafahana sy fandresena ho antsika. Miantoka ny fiainantsika Izy ary avy manatona antsika mba ho Azy mandrakizay isika mino Azy aty ambony tany sy ny voavonjy efa miara-monina Aminy ao an-danitra ao. Tsy ho toy ny fahatongavany tamin’ny Krismasy intsony izay andro izay!

Ny Tenin’i Jeremia, ao amin’ny toko 33: 14-18, dia mampahatsiahy fa, ho tanterahin’i Jehovah amin’i Isiraely ny Teny Fikasany fa, hamonjy sy hanafaka azy ireo tokoa Jehovah! Fa hoy Izy: »Amin’izany andro izany dia ho vonjena ny Joda, ary Jerosalema handry fahizay; ary izao no hanononana azy, Jehovah Famarinantsika! »

Ny fanambaràn’ny Apokalypsy kosa no mitaona antsika hifikitra amin’ny Finoana amin’izany Teny Fikasana izany ka hitoky amin’ny Fandresen’i Jesosy Kristy vitany tamin’Izy namonjy antsika tamin’ny fahotana sy ny fahafatesana tambiny, ary tamin’Izy nitsangana tamin’ny maty ho Fanamarinana antsika. Izao teniny tamin’ny fiangonana tao Laodikia izao, no iantranoany ao aminao, « hampandresy anao koa hiarahanao mipetraka Aminy eo ambonin’ny seza fiandrianany, tahaka ny nandreseny kosa sy ny niarahany nipetraka amin’Andriamanitra Rainy eo ambony seza fiandrianany » (and.21).

Mino koa isika fa ho avy tokoa Izy, hoy ny Matio 21: 1-9; saingy tsy Mpanjaka araka ny fiheveran’ireo vahoaka sahirana (mafy ady, mpivadibadika!) niantsoantso hoe, « raiso ny fanjakana ry Jesosy, Hosana! Hosana ho an’ny Zanak’i Davida! » kanefa, nony hitany fa « tondro tokana » tsy haharesy ny fanjakana [empire] Romana, dia nivadi-dela toy ny lela-may hoe, « homboy! homboy! amin’ny hazofijaliana Izy! Diso fanantenana amin’ity Mpanjaka malemy Fanahy mitaingina zana-boriky (fa tsy soavaly) ity izy ireo! Tsy mpanjaka araka izay nilàny azy koa dia nolaviny.

Ny anjara toriteny avy eto amin’ny Jaona 18: 33-37 kosa no maneho ny fijoroan’i Jesosy eo anatrehan’i Pilato fa, Mpanjaka tokoa Izy! Saingy, tsy avy eto amin’izao tontolo izao ny Fanjakàny; tsy manam-pahefana Aminy ity Governora Pilato miresaka, manontany Azy ity. (Jao. 19: 10-12). Tsy mpanjaka ampihorohoroin’ny maherin’izao tontolo izao Izy (Hebreo 12: 28) ka horahonan’i Pilato hoe,  » tsy fantatrao va fa manana fahefana hamotsotra handefa Anao aho, sy fahefana manafoana ny fanamelohana Anao ho faty eo amin’ny hazofijaliana »

Eto amin’izao tontolo izao ity Fanjakana ity sy ny Mpanjakany, ankehitriny, saingy tsy naman’izao tontolo izao sy ny politikany! Mpanjaka tonga hitondra Fahazavana handresy ny fanjakan’ny maizina eto amin’izao tontolo izao Izy; Mpanjakan’ny Fiainana handresy ny ota sy ny fahafatesana misetrasetra manjakazaka eto amin’izao tontolo izao. Hany ka tsy takatry ny sain’i Pilato izay noresahin’i Jesosy taminy, fa Mpanjaka marina Izy.

Izany « Mpanjaka marina » izany no ampahalalan’ny Advento antsika, ka hotsenaintsika amin’ny finoana, amin’ny fivavahana hamantarana ny sitrapon’Andriamanitra, dia izay tsara sady ankasitrahana no marina.

Avy manatona anao ny Mpanjakanao, amin’izao Advento izao! Mandòndòna eo ambaravaranao Izy, renao ve ny Feony mitaona anao hijoro amin’ny finoana voazaha toetra, amin’ny finoana voasedra sy finoana mandresy. Finoana mifahatra, mamikitra amin’ny Teny fampanantenan’Andriamanitra, tahaka ny Isiraely sy ny fiangonana tao Laodikia. Finoana mahay mamantatra ny feon’i Jesosy mandòna ny fo ary mahay mamaly ny fiantsoany hiombonanao aina sy asa Aminy amin’izay rehetra mitady Azy ho Mpanjaka hanjaka amin’ny fiainany! Amena.

Ho voninahitr’Andriamanitra Irery Ihany!

 

Nosoratan’i Pastora Randimbison Jacques Euloge, Mpitondra Fitandremana Ambohimasina Itaosy, SPAnta.

Un commentaire

  • Florent Randrianjatovo

    Miarahaba Pastora. Misaotra tompoko amin’ny taridalana. Tena ilaina tokoa mba hanomanana ny tena sy ny fanahy ho an’ny ampitso. Mankasitraka sy mirary soa. Jesosy hitahy anao sy hanome hery amin’ny asa hataonao ho Voninahitr’Andriamanitra irery ihany.

Répondre à Florent Randrianjatovo Annuler la réponse

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *