Tari-dalana Toriteny Alahady 26 jona 2016 (Alahady faha-5 manaraka ny Alahadin’ny Trinité)

Miarahaba antsika rehetra amin’ny anaran’i Jesosy. Indro ny tari-dalana momba ny texte izay ho toriana manerana ny FLM amin’ny Alahady faha 26 Jona ho avy izao. Mirary soa daholo tompoko.

Lioka 5:1–11

Miverimberina ato amin’ity perikopa ity ny anarana hoe “sambokely” (Gr. πλοῖον, eng. boat). Andeha ampiasaintsika mba hanazavana sy hampitana ny hevitr’ity texte ity izany.

1)Ny sambokely dia symbolin’ny Fiangonana Kristiana. Ny ranomasina izay misy azy sy manodidina azy dia symbolin’izao tontolo izao: izany hoe, ny Fiangonana Kristiana mbola eto amin’izao tontolo izao no sary asehon’izany. Ny maha izy azy izany Fiangonana izany anefa dia izy manana an’i Jesosy sy ny teniny ary ny fampianarany monina eo anivony. Ny asan’izany Fiangonana izany eto amin’izao tontolo izao dia ny manambara an’i Jesosy Kristy sy ny asany, indrindra ny hazofijaliana.

2) Texte mitantara ny niantsoan’i Jesosy an’i Petera ity. Mpanarato trondro Petera ary amin’izany talentany izany no nantsoin’i Jesosy hanarato olona koa. Izany hoe, antsoin’i Jesosy ao amin’ny talentany mba hanatanteraka ny asa ministerialiny ao amin’ny Fanjakan’Andriamanitra ny olona tsirairay. Avy ao anatin’ny sambokely no nandefasan-dry Petera ny harato tany anaty ranomasina mba hahazoana ny hazan-drano, izany hoe, avy ao anatin’ny Fiangonana no andefasany ny tenin’i Jesosy izay voalaza teo ambony fa monina ao mba handresena lahatra izao tontolo izao ho isan’ny vahoaky ny Fanjakan’Andriamanitra. Na koa, izay ao anatin’ny Fiangonana, na izay mahazo laka ao, dia ny tenin’Andriamanitra, no ampiasainy amin’ny fanaratoana olona ho amin’ny Fanjakan’Andriamanitra izany.

3) Teo amin’ny fanatrehan’i Jesosy sy tamin’ny alalan’ny fankatoavana ny teniny no nahombiazan’ny asan-dry Petera. Izay antsoin’Andriamanitra hanao ny asa ministerialy ho fanitarana ny ambaindain’ny Fanjakan’Andriamanitra dia tsy maintsy manao izany amin’ny fanatrehan’Andriamanitra (presence de Dieu/Jesus) ary tsy maintsy mankato ny teniny ihany koa. Misy challenge (zavatra sarotra tsy maintsy hatrehina) amin’ny fanavaona izany kanefa ny fanomezan-toerana an’i Jesosy mba hanatrika sy homba mandrakariva amin’izany no hahombiazana. Izy no tena mampamokatra ny asa.

4) Ny mpanompo izay mampiasa ny talentany ho amin’ny famoriana olona ho an’Andriamanitra eo ambany fomban’i Jesosy Kristy no ho lazainy hoe mahatoky sy mahefa be eo amin’ny asany ka antsoiny hiditra amin’ny fifaliany mandrakizay. Ho antsika rehetra izay efa nantsoiny koa ary, raiso ho paik’ady hanaovanao ny asan’ny Tompo koa izany dia ho isan’izay ho tsenainy amin’izany teny mamy izany ianao amin’ny andro farany.
Voninahitra anie ho an’Andriamanitra izay efa Azy hatramin’ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen!

Nosoratan’i Pastora Rafalimanana Jean De Dieu, Mpampianatra ao amin’ny Sekoly Ambony Loterana momba ny Teolojia (SALT)

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *