Leadership Kristiana

Tandrify amin’ny fianarana norantovina tany amin’ny Faculte de Theology « Wartburg Seminary » Dubuque, IOWA, USA ity lohahevitra ity, angamba tsy ho tsiniko raha mba mandray indray izao fampianarana izao ny tenanay, na dia efa nitondra ny fampianarana momba ny Homosexualite aza. Miala tsikera tompoko!
NY LEADERSHIP KRISTIANA
Famaritana:
Ny « Leadership » dia ny fahaiza-mitarika olona eo anatrehan’ny asa izay atrehina, ka ahazoana miara-miasa tsara eo amin’ny fanatanterahana azy. Ny « Leadership » kristiana dia ny fametrahana izany fahaiza-mitarika izany eo ambany fitarihan’Andriamanitra amin’ny alalan’ny fiankinana amin’i Jesosy sy ny Fanahy Masina ary miainga amin’ny fampianaran’ny Soratra Masina, dia ny amin’ny mpitarika manompo an’Andriamanitra sy ny manompo ny hafa.
1. Ny Teolojian’ny Leadership:
Izay kendrena amin’ity fampianarana ity, dia :
– Ny hahatonga anao hanana ny fahalalana rehetra ilaina ka ho tonga mpitarika mahomby amin’ny fitaomana ny tsy kristiana sy ny fitarihana ny kristiana ao amin’ny Fiangonana.
– Hahatonga anao ho vonona hiatrika ny fiovana sy ny olana eo amin’ny fitondrampiangonana ka ho afaka hiatrika izany amin’ny fahombiazana.
– Mikendry ny handrosoanao sy ny hananao tazan-davitra na vina (vision) momba ny fitoriana ny Filazantsara ataon’ny kristiana sy ny fitondram-piangonana ary ny fananganana Fiangonana vaovao.
– Hahatonga anao hahay hanapa-kevitra ara-potoana eo anoloan’ny olana mitranga eo amin’ny kristiana.
– Mikendry ny hanananao fahalalana tsara momba ny fitaomana ny tsy kristiana ho tonga mpianatry ny Tompo marina, ary hitombo hatrany ny fitiavanao hitaona ny olona ho tonga mpianatr’i Jesosy.
– Mikendry ny hahatakaranao ny anjara asan’Andriamamanitra eo amin’ny fitondram-piangonana. Ao anatin’izany, ny ahafantaranao ny fetran’ny zavatra atao eo amin’ny maha-mpitarika anao, ny tombontsoa ara-panahy, ary ahoana ny fampiasan’Andriamanitra ny olon-kafa eo amin’ny fitondram-piangonana.
– Mikendry ny hanananao tari-dàlana momba ny fomba na modely fitondrana mahomby sy ny tsy mahomby: fanararaotam-pahefana, fitondrana baranahiny, fitondrana tsara ny olona eo ambany fifehezana, fandanjalanjana tokony hatao.
– Fahalalana momba ny fomba hitarihana ny olona hahatonga azy ireo hanompo ny Tompo amin’ny fitiavana.
– Fahaiza-mitarika araka ny herin’ny Tenin’Andriamanitra (2 Timoty 2:15).
2. Ny hasarobidin’ny fisian’ny mpitarika sy ny fiankinany amin’Andriamanitra:
Ny fahombiazan’ny fitarihana dia miara-dàlana mandrakariva amin’ny fikendrena izay tian’Andriamanitra hotanterahana. “Raha tsy Jehovah no manao ny trano, dia miasa foana ny mpanao azy. Raha tsy Jehovah no miambina ny tanàna, dia miaritory foana ny mpiambina.” (Salamo 127:1)
3. Ny leadership araka ny Baiboly dia fitarihana izay manompo an’Andriamanitra sy manompo ny hafa (Leadership manompo).
Paoly dia nilaza fa ny apostoly dia ireo izay “manompo amin’ny Fanahin’Andriamanitra ary manao an’I Kristy Jesosy ho reharehantsika ka tsy mitoky amin’ny nofo.” (Filipiana 3:3). Raha ny herin’Andriamanitra no miasa amintsika eo amin’ny fitondram-piangonana, dia hampiroborobo ny vokatry ny Fanahy izany, fa raha tsy izany kosa dia tsy hahitambokatra ny fiezahantsika hitarika ny raharaha samy irery.
Ny leadership araka ny Baiboly dia mametraka an’Andriamanitra eo anivon’ny asa izay atao. Ary amin’izany dia mametraka koa ny hasarobidin’ny fisian’ny olona izay mitarika amin’izany asa izany. Ao amin’ny Asan’ny Apostoly dia ahitantsika fa isaky ny misy fanorenana Fiangonana izay nitranga, dia misy olona iray na mihoatra izay ampiasain’Andriamanitra tamin’ny fahatanterahan’izany (Asa. 11:26; Asa. 13:1 snm.
Eo amin’ny Leadership:
1) Tonga mora mahatakatra ny olana mitranga eo amin’ny Fiangonana. Tsy tahaka ireo manao ny tenany ho ivon’ny fitarihana, ny manankina nyfitondrany amin’Andriamanitra dia tsy mandositra ny olana atrehina.
2) Tsy mora kivy amin’ny fitarihana izay ataony. Fantany fa manana ny hery ilainy Andriamanitra hitadiavany vahaolana amin’ny zavatra sarotra sy manahirana.
3) Mazoto mampahery sy mamporisika ny hafa
amin’ny andavanandro. Ireo izay manankina ny fitondrandraharaha amin’ny tenany ihany, dia mihevitra fa ny fahaizany no fanalahidy amin’ny fandrosoan’ny Fiangonana, ka lasa ny fampisehoana fihetsiketsehana ivelany rehefa eo imason’ny olona ihany no mibahan-toerana.
4) Manome toerana betsaka amin’ny vavaka. Ny mametraka an’Andriamanitra ho ivo dia mahalala fa Andriamanitra irery ihany no afaka manangana ny Fiangonana, ary amin’ny ezaka ataony dia fantany fa mila ny herin’Andriamanitra izy, fiainam-bavaka.
Ireo andinin-tsoratra Masina maneho ny anjaran’ Andriamanitra eo amin’ny fitondran draharaha: Vakio ireto andinin-tsoratra Masina manaraka ireto, ary diniho ny fiasan’Andriamanitra ao amin’ny fitondran-draharaha iandraiketanao:
Mat. 10:19,20; 2 Kor. 2:14-3:5 Mat. 16:18 2 Kor. 6:6,7 Mat. 28:18-20; 2 Kor. 10:3,4
Jao. 12:32; 2 Kor. 12:9,10 Jao. 14:10-17; Efes. 1:19-23 Jao. 15:4,5,16; Efes. 2:10 Jao. 15:26,27; Efes. 3:7,16,17 Jao. 16:8-11; Efes. 6:10-13 Asa. 1:1; Fil. 4:13
Asa. 1:8 (Jereo 2:4; 4:8,31; 7:55; 9:17-20; 13:9) Kol. 1 :28,29 Asa. 13:2,4; 1 Tes. 1 :5 Asa. 16:7-10; 1 Tes. 3:12 Asa. 16:14; 2 Tes. 1:11 ,1 2 Asa. 18:9,10; 2 Tes. 2:17
Asa. 20:28; 2 Tes. 3:3 Rom. 7:4,6 ; 1 Tim. 1:12-14 Rom. 15:5,6,13,18; 2 Tim. 1:7,12 Rom. 16:20; 2 Tim. 4:16,1 7 1 Kor. 2:1-5; Heb. 13:20,21 1 Kor. 3:5-7; Sal. 127:1 ; Zak. 4:6 1 Kor. 12:4-11; Hag. 1:13,14;2:4,5 1 Kor. 15:10; Kol. 4:3; Apok. 3:7,8 1 Kor. 16:
Ny toetran’ny Mpitarika Kristiana mahomby:
Misy toetra 12 ireto izay amaritana ny Mpitarika kristiana raha tehahomby eo amin’ny asany izy, dia ireto avy izany:
1. Mpitarika manana vina (vision):
Ny ankamaroan’ireo mpitarika tonga mahomby dia noho ny fananany vina (vision). Ny mpitarika tahaka izany dia mora mahita hevitra (izay antenaina fa noho ny fiasan’Andriamanitra) izay tiany zaraina amin’ny hafa koa. Ny hevitra izay voalaza eto dia matetika misy sary an-tsaina ny zavatra izay azo tanterahina amin’ny hoavy, ka mifototra amin’ny fampianaran’ny Soratra Masina, ary ao koa
ny fahaizana mamoron-javatra ao an-tsaina na koa mety tena manana vina manokana na aingam-panahy avy amin’Andriamanitra.
2. Mpitarika mazoto mandinika sy mikarokaroka:
Ny Mpitarika kristiana mahomby dia mila mazoto mandinika ny fomba itarihany ny olona, mikaroka ny hanatsara izany hatrany. Mahasintona olona kokoa ireo mpianatra izay
mahafantatra ny zavatra tiany ambara noho ny fitiavany mandinika Soratra Masina. Mandinika ny tenin’ Andriamanitra, mamantatra ny zava-misy manodidina azy, mampitombo fahaizany hampandroso ny hafa. Fantany ny zavatra inoany ary fantany ny zavatra ataony. Tsy fahatokian-tena be fahatany akory izany. Jereo Jesosy rehefa nampianatra dia saika nanao ohatra niainga
avy tamin’ny zava-misy manodidina azy, nanao fanoharana, nitanisa andinin-tsoratra Masina.
3. Mpitarika mahay misarika ny olona:
Misy fomba samihafa ahazoana misarika ny olona: amin’ny alalan’ny teny, ny toetra, ny asa, ny fitondrantena. Ny mpitarika kristiana mahomby dia mazoto mitaona ny olona hanao zavatra, mazoto mitaona ny olona hino an’i Jesosy, mahasarika ny hafa hiova toetra noho ny fahitany ny ataontsika, noho ny modely asehontsika, na koa noho ny fandresen-dahatra ataontsika aminy. Ny mpitarika maka modely amin’i Jesosy dia mora mandresy lahatra ny olona kokoa noho ny mpitarika mampiseho ny fahaizany ihany Hoy i Paoly: “Koa mananatra anareo aho: manahafa ahy hianareo. Aoka hanahaka ahy hianareo, dia tahaka ny anahafako an’ i Kristy.” (1 Kor. 4:16)
4. Mpitarika manana zotom-po sy mirehitra amin’ny asa ataony:
Tsy voatery hanana soso-kevitra vaovao hatrany ny mpitarika, na hanao zavatra hafa izay tsy itovizana amin’ny olona, fa amin’ny maha-mpitarika kristiana azy kosa dia mampiseho zotompo, tsy mitaredretra amin’ny andraikitra mila tanterahina. Manana firehetana amin’izany izy. Izany zotom-pony izany dia mifindra amin’ny hafa koa, ka tonga mandroso haingana ny asa (Ohab. 10:4; 12:24; 13:4; 21:5; 2 Pet. 1:3-8; Tit. 2:14).
5. Mpitarika mazoto miara-miasa amin’ny hafa:
Ny fahaizana sy ny fahazotoana miara-miasa amin’ny hafa no mahatonga ny mpitarika kristiana hahomby. Fanehoana amin’ny pratika ny didim-pitiavana kristiana. Tsy mitondra irery. Izany no mampiavaka ny mpitarika marina amin’ireo izay manana hevitra tsara ihany kanefa tsy mampita izany amin’ny hafa. Tonga amin’ny fiteny hoe: “Un bon à rien” ihany raha tsy mizara amin’ny hafa ny zavatra tsara ananan’ny tena. (Bon à rien: zavatra tsara nefa tsy hita izay ampiasaina).
Ny mpitarika mahomby dia mitaona ny olona hiaraka hanao zavatra aminy, manampy
azy ireo handrava ny fefy na ny hantsana mampifanelanelana ny olona (Ef. 4:3-7; 11-12; Fil. 2:1-8)
6. Mpitarika maharitra fijaliana:
Ny mpitarika dia mety mahatsapa fijaliana toy ny hafa koa, ary mety mijaly kokoa aza. Ny mampiavaka ny mpitarika miorina amin’ny maha-kristiana azy dia izy afaka miatrika izany fijaliana izany no afaka mahatsapa fahasoavana sy fisaorana an’Andriamanitra. Hainy ny tsy hahatonga azy hitanondrika fotsiny amin’ny fijaliana sy ny zavatra sarotra izay atrehiny. Ny
faharetany dia manome fianarana ho an’ny olona izay tarihiny koa. Mibanjina mandrakariva ny tanjona tratrariny izy. “Mijery an’ i Jesosy, Tompon’ ny finoantsika sy Mpanefa azy, Izay naharitra ny hazo fijaliana, fa tsy nitandro henatra, mba hahazoany ny fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo amin’ ny ankavanan’ ny seza fiandrianan’ Andriamanitra Izy.” (Heb. 12:2)
7. Mpitarika mitolona am-bavaka sy sahy mijoro:
Ny mpitarika mahomby dia mitady fomba mandrakariva izay tsy hahatonga ny olona ho mora miròna amin’ny zavatra ratsy (négatif, pessimisme). Manao izay tsy anjakan’ny tsaho sy ny fiahiahiana eo amin’ny olona tarihiny. Ny mpitarika tsara dia manao izay anjakan’ny tsara (positif, optimisme). Mametraka am-pahamalinana eo amin’Andriamanitra ny fomba fitarihany. Fantany fa satana dia mitady izay hanimbana mandrakariva ny kristiana izay te hamokatra ho an’I Jesosy. Misy zavatra telo izay azo singanina ireto:
– Tsy tokony halaky hitsara ny olona tarihina hatrany ho fototry ny tsy mampandeha ny raharaha, fa mety misy zavatra hafa koa. (Ef 6:12)
– Mila miambina sy manavaka ny olana mety hitranga (1 Pet. 5:8).
– Mitolona am-bavaka sady mitarika ny olona amin’ny asa (Rom.15:30; 1 Tes 5:16-18).
MIVAVAKA – MIASA.
8. Mpitarika manompo amin’ny fitiavana:
Ny fampianaran’i Jesosy dia mampiseho amintsika fa ny fo izay mampitempo ny leadership kristiana dia ny fanompoana (Mar.10:43,44). Misy karazana zava-miafina sy fanalahidy eto. Ny vahoaka tarihiny dia mora voatarika kokoa raha misy mpitondra izay tsapany ho manompo azy ireo, mpitarika izay tsapany fa manampy azy ireo, ary mihaino azy. Ny mpitarika manompo amin’ny fitiavana dia mahalala fa tsy ho vitany irery ny zavatra rehetra, fa mandray anjara matetika
kosa izy amin’ny asa pratika izay ataon’ny kristiana. Vonona izy na dia ny hanasa ny tongotry ny olona entiny aza (Jao 13:12-15).
9. Mpitarika hentitra amin’ny saina nefa mora amin’ny fo:
Ny mpitarika kristiana te hahomby dia mety hisedra fanoherana sy fanakiviana avy amin’ny olona entiny sy avy amin’ny devoly. Mila hentitra sy manana fahasahiana izy amin’izany fanoherana izany, kanefa mampiseho ihany koa fa afaka mandray izany zavatra rehetra izany amin’ny fahatoniana. Mianatra mahazaka tsikera izy raha te hahomby. Tsy zavatra mora izany atao tsikera
izany, kanefa raha maharitra ianao dia hahita voka-tsoa, ary ho gaga noho ny fahendrenao sy
ny vokatry ny asanao. Eo anoloan’ny malemy dia manana fo izay tia azy ireo, kanefa tsy tonga malemy sy mora kivy izy, fa manana saina afaka mampahery sy mampazoto ny olona. Hoy Jesosy: “Indro, Izaho maniraka anareo ho tahaka ny ondry ao ampovoan’ ny amboadia; koa hendre tahaka ny menarana, ary morà tahaka ny voromailala.” (Mat. 10:16).
Raha hitan’ny olona tarihina fa mpitarika manana ny maha-izy azy ny mpitarika, fa tsy mora ahilangilana foana dia ho vonona izy ireo hanaraka azy. “Tsy ho zaza intsony isika, ka ahilangilana sy ampitambolimbolenin’ ny rivotry ny fampianarana samy hafa rehetra amin’ ny saim-petsy ataon’ ny olona sy ny fihendreny hahatanteraka ny hevitry ny famitahana.” (Ef 4:14)
10. Mpitarika tsy miovaova fa maharitra amin’ny asany:
Ny mpitarika mahomby dia izay saika tsy miovaova amin’ny asa ataony. Ny mpitarika tsy
mahomby kosa dia saika miovaova mandrakariva na amin’ny heviny na amin’ny fomba fiasany. Tsy manana faharetana amin’ny zavatra efa natomboka, indrindra raha misy olana sedraina. Mety miala mihitsy amin’ny andraikitra napetraka taminy aza izy. Ny mpitarika mahomby kosa dia mateza amin’ny asany. (Jak 1,2-8). Ny mpitarika mafana fo loatra (leadership trop charismatique) dia matetika tonga mpitarika manintona amin’ny voalohany, saingy tonga tsy mahomby noho ny fiovaovana matetika loatra amin’ny fomba fiasany sy ny zavatra kendreny. Tsy manana fiorenana mafy fa saika misafosafo ny hevitra ihany. Ny zavatra mahaliana sy manintona ety ivelany no tena tsindriany. Mora miròna amin’ny herin’ny tenany, ka tonga mora kivy (Deot. 20:3; 20:8). Ny mpitarika manana an’Andriamanitra ho ivo kosa, na dia somary malefaka aza, dia hajain’ny olona kokoa sady misy fahombiazana noho ny fikirizana hahatody ny zavatra kendreny amin’ny alalan’ny fianteherana amin’ny fanampian’ Andriamanitra voalohany sy fihazonany ny zavatra efa
nampanantenainy hovitaina (Sal. 44:19; Heb. 10:39).
11. Mpitarika mahay mandajalanja sy milefitra (flexible):
Ny mpitarika mahomby dia azo lazaina ho mahay mandanjalanja sy mitady ny elanelany. Raha sarobidy ny tsy fiovaovana amin’ny hevitra, dia mety manimba zavatra kosa ny fitadiavana zavatra tonga lafatra loatra (perfectionisme). Mety misy zavatra mitranga tsy ampoizina, ka fantatry ny mpitarika tsara fa mety tsy ho tratra 100 % mandrakariva ny zavatra nokendreny. Mila mametraka
laharam-pahamehana. Mety ho tratra ireo zavatra lehibe, ary mety ho tavela ny zavatra madinidinika, ka afaka mianina amin’izany izy raha izay no tratra (1 Kor 13:9-10).
Raha tsy mahay mandalanjalanja sy tsy mahay milefitra dia manimba zavatra matetika, ary tonga tapaka ny fifandraisana amin’ny hafa.
12. Mpitarika manana herim-po sy fahasahiana (courage):
Angamba mety misy mpitarika tsy manana faherezana, saingy raha te-hahomby ny mpitarika mahomby dia tsy maintsy manao ho vain-dohan-draharaha ny hanana io toe-panahy iray io, dia ny fananana herim-po na fahasahiana na faherezana (courage). Ny Baiboly dia mamporisika
antsika hifampahatanjaka, ary ny mpitarika no voalohany amin’izany (1 Tes. 5:11). Ny mpitarika mahomby dia ireo izay manana fahasahiana na faherezana mampiverina ny fifampitokisana sy ny mampisy risi-po indray eo amin’ny fikambanana izay tonga kivy sy mamoy fo.
Ny mpitarika tsara dia mampahatsiahy mandrakariva ny olona tarihiny fa sarobidy eo anatrehan’Andriamanitra izy ireo, maneho ny fitiavan’Andriamanitra, ny fampanantenan’ny Soratra Masina. Ny olona tarihina dia saika mora mirona amin’ny zavatra mora mahakivy, ka tena asan’ny mpitarika ny mampahery sy mampahatanjaka azy ireo. Ny fampaherezana avy amin’ny mpitarika dia tsara ho fantatra fa manana ny lanjany lavitra noho ny fampaherezana ataon’ny olona tarihina mitovy aminy. Jereo Mosesy sy ny zanak’Isiraely tany an’efitra. Saika kivy mandrakariva izy ireo, ary namoy fo aza raha tsy teo Mosesy. (Eks. 14:10-1 2).
Raha fintinina izay voalaza rehetra izay dia izao no azontsika amintinana azy:
.Mpitarika ny olona handray andraikitra (Leader )aho, fa tsy Mpampiasa (Boss) !
.Boss : Manizingizina famahay ny zavatra rehetra izy. Monsieur le fait tout!
.Leader : Miaiky eo anatrehan’ny mpiara-miasa aniny, fa tsy mety loatra ny nataony.
.Boss : Miteny amin’ny olona ny zavatra tsy maintsy hataony.
.Leader : Mitarika ny olona ny amin’ny zavatra tokony hataony.
.Boss : Be tsikera sy mpanome tsiny. Tsy manaiky ho diso!
.Leader : Manoro hevitra sy manolo-tsaina. Mifona tamin’ny zavatra tsy mety!
.Boss : Mitrerona sy mibaikobaiko ny olony.
.Leader : Manome toro-lalana ny olony.
.Boss : Mitaky fa, tsy maintsy ho hajain’ny olona izy.
.Leader : Mendrika ho tolorana saotra sy fankasitrahana avy amin’ny olona izy.
.Boss : Mandrahona sy manasazy hoe, « Gadraiko an ! »
.Leader : Maneho hatsaràna sy halemem-panahy hoe « Aza manao an’izany ! ».
.Boss : Mihaino « feon-dakolosy tokana », tsy mety mihaino ny olony dia manapa-kevitra.
.Leader : Mamantatra tsara sy manadihady (recoupement) vao mandray fehin-kevitra.
.Boss : « Ataovy io! Haingana ilaiko izao dia izao! ».
.Leader : « Ataontsika milamina mba ho vita tsara io ! »
.Boss : Mpanery sy mpandrahona ny olona hanao zavatra.
.Leader : Mpanoro ny olona ho zatra sy hahavita hanao zavatra.
.Boss : Mampanao an-tery.
.Leader : Mitarika an-tsitra-po.
.Boss : Mampihorohoro resaka. Tsy matahotra an’iza an’iza!
.Leader :Mampifalifaly resaka. Tia mifandray na amin’iza na amin’iza!
.Boss : « izaho ihany, …ny ahy raha tsy izaho dia tsy vita io!».
.Leader : « isika sy ianao, …ny antsika, iarahantsika manao io »
.Boss : Miteny : « Tandremo tara ! » Lehibe tsy mba tara fa “tratran’ny embouteillage”.
.Leader : Modely, Bon exemple vient d’en-haut : « Tonga aloha »
.Boss : Mpanilika fahavoazana rehefa tsy mety ny atao.
.Leader : Mandray andraikitra na dia voa mafy sy tsy mety aza ny atao.
.Boss : Mpanabaty, mpanambany olona
.Leader : Mpampahery, mpampionona olona.
Ny fizahozahoana, eo amin’ny “Leaqdership” kristiana dia manakona an’i Jesosy ; fa ny Tompo tsy maintsy mitombo fa isika kosa tsy maintsy mihena. ( Jaona 3: 31-33)
Jesosy ve, araka ny fiheveranao azy, Boss ve sa Leader IZY? “Ary aza mba mety hatao hoe mpitarika ianareo; fa irayihany no ho Mpitarika anareo dia Kristy. Fa izay lehibe aminareo no ho mpanompo anareo” Matio 23: 10-11. Jereo koa Jaona 13: 13-17. Koa raiso ary ny fanapahan-kevitrao!
Sombiny amin’ny be tokony ho lazaina ireto, fa tsy ampy hivalamparana ny toerana misy eto amin’ny seraserantsika. Jesosy anie hampahery ny fandraisantsika izao fahalalana kely izao.
HO VONINAHITR’ANDRIAMANITRA IRERY IHANY! SOLI DEO GLORIAE!

Pastora Jacques Euloge Randimbison, FLM Ambohimasina Itaosy, SPAnta.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *