Avia fa Tia anao Jesosy

Tia anao Jesosy
TENA TIAN’I JESOSY IANAO, ZANAKA MALALA, TSY FOINY FA SAROBIDY LOATRA AMINY
« Ary ny fonareo no triatriaro, fa aza ny fitafianareo, ary miverena amin’ i Jehovah Andriamanitrareo; Fa mamindra fo sy miantra Izy, mahari-po sady be famindrampo ary manenina ny amin’ ny loza » (Joela 2:13)
Tsy tena mahadika ny teny Hebreo hoe LEV ny nandikan’ny Baiboly Malagasy azy hoe « FO ». Io tenyHeb io dia ilazana ny olombelona manontolo fa tsy ilay taova mitempotempo ao anatintsika. Ny matoanteny hoe SHOUV no ilazana ny hoe mibebaka izay midika hoe MIVERIN-DALANA na MIHODINA MIVERINA. Amin’ny Grika kosa dia METANOIA izay teny roa META=fiovana (changement), ny NOUS=saina na ny mahaolona. Ny hoe mibebaka dia tena fiverenan-dalana amin’Andriamanitra izay omban’ny fiovan’ny fijery sy ny finoana ary ny fitondrantena. Fanaon’ny Jiosy ny mandrovitra ny akanjony sy mihosim-bovoka rehefa mibebaka. Hitan’YHWH nefa fa fomba ivelany ihany izany ka niantso ny zanak’Israely Izy mba ho tena fibebahana feno ataon’ny olona manontolo fa tsy ny ny akanjo fotsiny. Tsy ny fitafiana akory no naninona, fa izaho sy ianao mihitsy no nikomy sy nanota ka nampalahelo sy nampahatezitra Azy. Antso ho antsika izao, ento ho eo amin’i Jesosy anio ny fahalemenao sy ny fahotanao, lazao fa efa nikomy taminy ianao, ambarao fa nandika ny didiny ianao, teneno aminy fa efa niaina fiainana feno fahalotoana ianao, sady manota no mampanota ny hafa.
Mampahonena Azy tokoa izany ary tena tsy zakany ny mahita ny zanany ory sy mahantra noho ny fahotany. Ampy hanadio anao ny Ràn’i Jesosy, avia misokatra ho anao ny fony, mitsotra aminao ny tànany te handray sy hivimbina anao tahaka ny zanaka malala.
TENA TIAN’I JESOSY IANAO, ZANAKA MALALA, TSY FOINY FA SAROBIDY LOATRA AMINY. TIA ANAO JESOSY!!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *